logo

Magyarnak lenni büszke gyönyörűség

Nagy Szent Akarat


Hunok-Magyarok

 

 

 

 

Dr. Tóth Zoltán halála nagyon hirtelen és váratlanul történt.

Nem zárom ki az ártó külső okot sem!

Lehet, hogy ezekkel a módszerekkel ölnek:

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2018/02/iranyitott-energiafegyverek.html

Egyre több igaz jó magyar Embert pusztítanak el!

 

 

-  KI A MAGYAR -

 

         Meghatározása csak kizárólag magyar hovatartozás tudattal bíró hunmagyarok belügye!

 

A meghatározáson nem a magyar állampolgárság értendő, mert az állampolgárság jellemzően az idegen érdekeket szolgáló, elnyomó hatalom kénye- kedve szerinti adománya, egy jobb esetben a Nemzetet képviselő állam, vagyis az élenjáró szolgálók közvetítésével biztosított jogviszony!

 

   A természet törvényei, biológiai meghatározás szerint megkérdőjelezhetetlenül magyar, aki genetikai alapon magyarnak született, hiszen ebben az esetben legfeljebb emberi minőségben lehet eltérés, de a faji, vagyis rasszbéli hovatartozása megkérdőjelezhetetlen, mely lelki, szellemi, valamint az egyén által ismert hovatartozás esetén jellemzően a kötődés terén is meghatározó.

 

 Ez utóbbi megállapítás azért fontos, mert idegen rasszhoz kötődés esetén, a tudati mozgatórugók okán a magyar érdek csorbításának lehetősége fokozott!

 

Hogy számtalan esetben, felületes információ alapján más rasszhoz tartozók miképpen rendelkeznek magyar genetikával és magyar lélekkel, arról kissé odébb.

 

  Néhányan valamely idegen tudati behatás, idegen kapcsolati, rokoni, származási, vagy tájékozatlanság okán, zömében tévesen befolyásolva, determinálva, újabb trianoni nemzetgyilkossággal, hazaárulással felérő valótlanságot terjesztenek, miszerint alig, vagy nem is élnek már e Hazában eredeti hunmagyarok = úrnépiek = mag népe, a hamis gondolat a csírájában elfojtandó!

 

A szőnyeg alá bújunk, még a magyar valónkat is letagadjuk, megvezetett, ostoba emberek, ostoba népek lelki békéjéért, mely lelki béke az önazonosság tudatuk zavara és a Magyar Nemzet megcsonkítása okán amúgy sincs meg nekik. Ameddig mi a békét, jószomszédi viszonyt akarjuk mindenek felett, addig ők a jól bevált oszd meg és uralkodj elv okán a nemzetközi bűnöző paraziták által tüzelve, a hunmagyarságnak és az emberiségnek kárt okozván valótlan történeti „történelmet” és mesterségesen összetákolt, megkülönböztető kultúrát, nem létező népeket/ hamis fajtát szintetizálnak.   

 

A Kárpát – Haza államalkotó lakosságának zöme színmagyar, nem beszélve a Földön máshol tíz és százmillió számra élő, nyelvében elkallódott úrnépi- magyar testvérünk létezéséről, az európai ( Szőrmentén a finn is idetartozik, csakhogy ők hasadtak belőlünk, őket írta felül idegen vér és keveredtek el, nem fordítva, tehát nem vagyunk finnugorok!), ázsiai népeken át a kazah, örmény, ujgur, japán, egyes iráni népektől egészen az Észak - amerikai és Dél – amerikai indiánig (Az utóbbiakat olvashatod: Móric János és Borvendég Deszkás Jánostól).

Ősnép, ősnyelv és ősi, gazdag kultúra a magyar, melynek jelentősége nem a kivagyiság, hanem az emberiség és a hunmagyarság számára fontos ősi értékek, a kérlelhetetlenül fontos igazság és egyáltalán az emberiség továbbélése okán is nélkülözhetetlen. Olvasd Tácsi István műveit!!!

 

 Alkotmányjogi szempontból fontosnak tartott megállapításom: Ha rólam az derülne ki, hogy valamely idegen beütésű a vérségem, magyarságomon, hazaszeretetemen mit sem változtatna, mert egy idegen  ősét sem kényszerítette ide a hunmagyarság erőszakkal és a befogadó, Otthont, Hazát adó magyarságot szeretem, de minimum tisztelem,  és ha nem így éreznék, távoznék az enyéimhez. Belső, sumák, gerinctelen ellenségre, ellendrukkerekre, idegenszívű uralkodókra nincs szüksége egyetlen népnek, nemzetnek sem! Mindenki oda tartozik, ahová lélekben, gondolataiban, tetteiben kötődik. Hiába magyar állampolgár az, ki valójában idegen, vagy valamely téves információ okán idegen hovatartozás tudattal bír, semmiképpen nem állhatna a hunmagyarság élére!

2.old.

 

Az ősi, természetalapú, a fenntartható élet szentségéből, a  szülőanya- apa- gyerek egység szentségéből, nemes lélekből, emberségből, szeretetből, alázatos, mindennek javára való tudásból, gazdag kultúrából álló egység = MAG. Mely MAG mérgezett ugyan, hiszen az ellenérdekeltek módszeresen mérgezik és genetikáját halálra, erényeit kisajátításra, torzításra ítélték, nyelvével egyetemben itt a Kárpát- medencében maradt fent. Mindent el kell követnünk, hogy ez a mag újra kikelvén, példamutató fenntartható életet, igazságszerető békességet teremtsen az egész emberiségnek, viszont ezért küzdeni s ha más út nincs elnyomóink ellen korbácsot,  ragadni is szükséges, hiszen csalitosban, haramiák között nem lehet a magot felnevelni!

 

 Minél jobban visszamegyünk az időben, az I. István óta kreált, az idegenérdekű rendszerhez való pozitív viszonyulásért, ritkán hőstettért adományozott nemességet = elnyomás és parazitaság lehetőségét kivéve a magyarnak egyre kevésbé volt lehetősége az idegen rasszal történő keveredéshez és ha látszólag történt is a köznép soraiban keveredés, zömében nem  valódi eset volt.

 

 Még az én siheder koromban sem volt egyszerű, akár más település búcsújába menni, akár más felekezethez tartózóval házasságot kötni és ha valamely magyar odáig ment, hogy mondjuk egy idegennek tűnővel  kötött házasságot, felettébb megjegyezték, fordítva is és mindig számon tartották,  és ennek jellemzően  része volt a táplált tévedés. Mert kimosták a horvát, szerb, un. német, osztrák s más népek agyából, hogy ők is hunmagyarok voltak vala. Megtette hatását az oszd meg és uralkodj módszert alkalmazó mindenkori elnyomók ténykedése, miként a keleti trákjaink felett uralkodó nemzetközi parazita  Habsburgoké is, melynek  folytonossága más trükkökkel színesítve ma is él, mert cél  elidegeníteni,  megakadályozni az egymásra találást, összefogást. Az Orbán kormányzat alatt is a Habsburgok által hamisított történelmet oktatják!

 

Zrínyi Miklós tudatában volt annak, hogy genetikailag is magyar ember, idézem: „ Azért fontos, hogy igaz magyarok legyünk, hogy jó horvátokká tudjunk válni. Horváth vagyok, tehát magyar!”

 

A horvátok = horátok- elsodródás okán nyelvükben elváltozott, de közösségüket, genetikájukat jellemzően megőrző, a Teremtő Uranyát és a földreszállt Napistent, mint Hórusz sólyomistent tisztelő, úrnépi hunmagyarok, miként a lengyelek és véreink a sváb, szász, bajor, francia- gall- galileai és esetenként, távolról, az itt- ott erőteljesebb asszír- szemita beütéssel rendelkező un. szláv népek. De ne feledkezzünk meg az osztrákokról ( Egykoron magyar nyelvű, keleti trákjaink, a már régen teljességgel agymosott rokonok, akiket Atilla telepített ide a görög határ mellől és Kijev után ő alapította Bécset.), és feltétlenül emeljük ki a skót, walesi, ír, baszk, breton, gall magyarokat  is és ne csodálkozzunk, hogy Európa lakosságának nagyjából a háromnegyede az ős- nép-,ősi magyar rassz génjeivel rendelkezik. Terjedelmi és az idő szűke okán nem áll szándékomban idézni, de olvassák Baráth Tibor, Tácsi István, Varga Csaba ( Teljesség igénye nélkül.) tudósok műveit, de sok külföldi tudós is bizonyítékkal szolgál. Mellőzzék a nagyon gyakran idegen érdekeket szolgáló, hazug, áltudományos, Habsburg vonulatú akadémisták mételyét!

 

Nincs erkölcsi alapja, ne legyen lehetősége egy hátsó szándékú idegennek a magyar tudást, magyar kultúrát, történelmet hátsó szándékkal magas szinten elsajátítva, esetleg ráadásnak magyar szakralitás mögé  bújva, ürügyként a magyar lelkiségre hivatkozva  meghatározni, hogy miként gondolkodhat, cselekedhet egy magyar ember!

 

Jellemzően nem magyar: A nyíltan, vagy sunyin magyarellenes, nemzetellenes, hagyományos család és hagyományos magyar kultúra ellenes, divatmajmoló konzumidióta, perverz, szószátyár, haszonelvű, lelketlen, EU, NATO bérenc. De nem magyar az sem, ki csupán részben rendelkezik ilyen „erényekkel”, miként a likudnyik Fidesz- kormányzat!

 

 

 

3.old.

 

Nem magyar a kettősmércéjű, liberális köz és magánerkölcsű, a nemzetközi érdekeknek kiszolgáltató, a magyarságot nincstelen, hajléktalan földönfutóvá tevő, mindig kulcspozícióban, vagy roppant jól fizető disz állásban lévő, vagy parlamenter és váltakozva kormányzó mutáns.

 

Nem magyar, a fenntartható élettel ellentétben a fenntartható fejlődést - ,a civilizáció beteg, emberiségre végzetes  formáját éltető, az igazság kimondását, érvényre juttatását felettébb rühellő és ha módja van rá, törvényileg tiltó, más népek megszállását, gyilkolását missziónak nevező, „tudatos”  kozmopolita, az ortodox kiválasztottság tudattal rendelkező neki mindent szabad eset.

 

 Jellemzően nem magyar a „mi magyarok, így- meg úgy”, a magyarságot negatív jelzővel illető, a keserves állapot okát a magyarságra kenő, titkon idegen hovatartozással, idegen determinációval bíró, a magyarság mibenlétét, elvárható gondolkodását a hunmagyarra hátrányos formában meghatározni hajlamos állampolgár.

 

Nem magyar a fájdalmas magyar nemzettorzót eredményező trianoni nemzetgyilkosságot letudott tényként kezelő.

 

Jellemzően nem magyar lélek, a tájékozott, de tudatosan szentistvános. Nincs a magyarnak oly belső, vagy külső ellensége, mely ne a szentistvános politikát, vagy EU, NATO tagságot és valamely izmust értékelné!

 

1. összesen 3.

Ébredj Európa, ébredj emberiség!

                          

Az emberiség egy torz lelkületű, aljas, nemzetközi parazita bűnszövetkezet által kifundált piramis- felépítmény kényszerzubbonyában kínlódik.

 

Tartalom:

- A csúcson a legádázabb paraziták.

- Főbb mesterkedésük.

- Helytartóik.

- Tudatos szolga slepp.

- Módszerek és célok.

- A felelősség.

- Orbánék valójában miért is lehetnek „bevándorlás” ellenesek.

- Az Orbán- kormány is szövetségese a hiper- parazita bűnszövetkezetnek, tehát bűnrészesek az egyre romló nemzetközi állapotok kialakulása okán.

-  A legnagyobb katasztrófa az emberiségre nézve.

- A megoldás.

 

A piramis csúcsán fészkelő paraziták rendelkeznek a pénzkibocsátással, virtuális tőketeremtéssel, rabszolgaságba döntő hitelforma szolgáltatással, gyógyszer, vegyszer és vetőmag iparral, szénhidrogén, atom és egyéb energiaiparral, s valójában minden ágazattal mely könnyű pénzszerzést és kizsákmányolást tesz lehetővé. Az információk, a tudat manipulálásának minden eszközével, a globális „kultúra” diktátumának, valamint az átfogó agymosásnak szinte minden lehetőségével.

 

Ennek a bűnszövetkezetnek a sátáni konyháján főzik ki a népek összeuszítását, az aljas, igazságtalan háborúkat, a valójában a parazitáknak kedvező, gátlástalan terrort, aljas puccsokat, valamint biológiai fegyver gyanánt gerjesztik, szervezik a züllesztő népvándorlást. A menekültáradatnak álcázva injektálják Európába a véres konfliktusokra, háborúra is felhasználható hadat. Ezek a sátáni mesterek üzemeltetik a lelkiismeret- terrort és a jól jövedelmező „holokauszt”- ipart, ennek a terror- pallosát és működtetik a kettősmércét.

 

Ezek a gátlástalan hiperbűnözők rendelkeznek nemzetközi, gyarmatosító katonai erővel (NATO), valamint más elnyomó gépezetekkel. Valójában soha nem a népek érdekében, hanem elnyomásuk és kifosztásuk céljából ténykednek!

A háttérben kánaáni életet élve, minden fontos szellemi és fizikai áramlat ütőerén rajta tartják kifinomult érzékkel bíró, sátáni, tépő karmú ujjaikat és fertőző nyálukat csorgatva, árgus szemekkel figyelik a fertőzés és vérszívás lehetőségét. A közvetlen uralkodás piszkos munkáját első soron a rangban alattuk elhelyezkedő, távolabbi rokonságból, gonosz hitük testvériségéből verbuvált és a népek élére juttatott, helytartó, samesz- politikusokra bízzák, akik valódi gyökereiket, valódi elkötelezettségüket és feladatukat az uralt nép előtt jellemzően titokban tartják.

A politikusokon túl a főparazita galeri alá rendelt, rokon hatalomközvetítői közé tartoznak még: a bankárok, számtalan vállalatvezető, történelmi egyházak klérusa, egyes szekták vezetői, a totális média, a hivatalos kultúra, tudomány világa és egyéb kulcspozíciók helytartó urai.

 

Nem létezik a Földön olyan krízis, melyet ne ezek a hiper- paraziták okoztak volna lakájaik közreműködésével és a krízis okán nincs olyan döntés, mely ne az elnyomás valamely további módja lenne.

 

A többlépcsős védelmi rendszerük alkalmazásával roppant módon vigyáznak, hogy a ravasz és gátlástalan elnyomásuk ellen, a szabadság és az igazság érdekében, hatékonyan ne léphessen fel,

 

2.old.

 

ne harcolhasson az elnyomott, lelkileg, szellemileg és testileg is kizsákmányolt, nagy létszámban már minden tekintetben a mesterséges elkorcsosítás / aberráció előrehaladott állapotában tengődő emberiség.

Az esetleges szellemi, vagy fizikai lázadás esetére felkészülve a veszélyes közeg élére már előre, alaposan álcázott, hangadó, elterelő ügynököket helyeznek el. A megbízó paraziták részéről a megbízhatóság tekintetében legfontosabb a faji és a hitbéli garancia!

 

A fenti 2 kasztot „tudatosan” még egy, a rabszolgahadnál sokkal kisebb létszámú, csicskás kaszt szolgálja, sokszor prozeliták, képzelt rokonságért, nyesedékekért, felkapaszkodási lehetőségért, vagy csupán azonosnak látszó hit okán, titokban, vagy nyíltan működnek közre. Ezzel a néhány milliós, különböző mértékben parazita entitásból álló felépítménnyel uralkodnak a népek zöme felett és züllesztik az emberiséget, valamint teszik gonosz mostohává ölelő Földanyánkat.

 

Mesterkedésük menete és célja, melyet összeesküvésben szerveztek és hajtanak végre: Európa, zömében hunmagyar eredetű népeiben még megmaradt lelkiség, erkölcsiség, nemzeti érzület, a még nyomokban meglévő szabadság iránti igény és ősi, jóravaló genetika felülírása, lezüllesztése. (Mert bizony nem csak az ír, a baszk, katalán, a walesi, a skót, hanem a német, a francia, az angol, az osztrák és más népek is hunmagyar eredetűek!) További céljuk a totális gazdasági és mindennemű biztonsági függőség kialakítása. A parancsukra létrehozott és a háttérből máig általuk irányított EU- ban  még valamilyen szinten meglévő, csonka nemzetállami társadalmi formák szétverése. Az emberiség  erőszakkal történő  szelektálása, keverése vadidegen népek felhasználásával, gazdasági zsarolással, válságok idézésével, ha szükséges polgárháborúk, vagy nemzetek közötti háborúk szervezésével. A „világ” újrafelosztása, új gyarmatosítás és új, még modernebb, kisebb létszámú, könnyen kezelhető rabszolgatartó társadalom létrehozása. Elsőre Afro-Am-Európai Asszír- Latin- Zs… Birodalom, majd a régen dédelgetett Zs… Világbirodalom létrehozása. Ezért folyik a manipulálható és felhasználható vadidegenek erőszakos és hamiskártyás betelepítése Európába! Regisztrációval, engedéllyel, vagy ezek nélkül. Gazdasági bevándorló, vagy menekült státusszal, korlátozva, vagy határidőhöz kötve, porhintéssel, de megy a kivitelezés. Nem mellékes, hogy egész Európában nem lehetne keresnivalója még egy maroknyi menekültnek sem és, ha akarták volna, napok alatt teljesen megállították volna az áradatot! Szó nincs itt tévedésről, vagy kései felismerésről! Akik ezt elmulasztották, sőt lehetővé tették az inváziót, azokat kötelességszegésért és hazaárulásért bíróság elé kell majd citálni!

 

Nagyon kérem, ne hagyják magukat megtéveszteni Európa egyre szaporodó azon kormányai és politikusai által sem, melyek valós, vagy látszólagos ellenzői a biológiai fegyverként Európára tódított iszlám inváziónak! Ettől még a nemzetközi parazita bűnözők szövetségesei és a tarthatatlan állapotoknak minimum közvetett okozói, bűnrészesek! Ezek jó része csak Európa népeinek hozzáállása és becsapásuk szükségességének függvényében a felszínen változtatják hozzáállásukat.

 

A nemzetközi parazita bűnszövetkezet csicskásaiként az iszlám inváziót ellenző politikusok zömének alapvető motivációi lényegében nem a nemzet és azt alapból megtestesítő, államalkotó hazafiak féltése, hanem: a megszerzett vagyon és egzisztencia, valamint a politikai hatalom féltése, hiszen a bevándorlást kitartóan támogató politikusok bukni fognak a következő választásokon, hacsak nem hamisítják meg az eredményeket.

 

Az eszes, előrelátó Orbán Viktorral és magyar kormányával egyetemben a felszínen kihátrálók is támogatói voltak és továbbra is szövetségesei az európai tragédiát kifundáló nemzetközi parazita hatalmi gépezetnek és a mai napig támogatják gyarmatosító politikájukat.

 

3.old.

 

Többek között a mai magyar kormány is lelkes tapsolója Izraelnek, USA- nak, a NATO által kivitelezett puccsal hatalomra juttatott ukrán zsidó kormányzatnak.

 

 Orbánék eszes kerítésépítő politikája a hunmagyar nép akaratával egyező és ez dicséretes, csak az oka összetettebb, mint ahogyan látszik. Valójában a kerítés építése, betelepítés ellenes nyilatkozatok, uniós bírósághoz fordulás és a kvóta ellenes népszavazás is elégtelen, hiszen nem tartalmaz garanciális elemeket a jövőre nézve, hogy semmilyen irányból, semmilyen létszámban és minősítésben nem lesz betelepítés, csak a nép kezéből akarják vele kicsavarni a döntés jogát. 

 

Könnyen lehet, hogy titokban ezt a kerítésépítő politikát várták el Orbánéktól bizonyos gondolkodó, nemzetközi főparaziták is, mert Orbánnal egyetemben mindent el kell követniük, hogy a következő választásokon nehogy a Vona Gábor vezette Jobbik elnevezésű, több nemzeti érdekű szándékkal bíró párt, vagy egy új, még erősebb nemzeti elkötelezettségű politikai képződmény nyerjen. Persze a Jobbik = Fidesz- II. mely valójában a hazai nemzetköziek következő védelmi lépcsője, csak nem mindegy a háttérhatalomnak, hogy mennyit lépnek vissza.

 

A balosnak titulált, vagy onnan az utóbbi években átvedlett népség, köztük a liberális mezben mesterkedőkkel, mondhatni, hogy végérvényesen megbukott. Ezek hitványságát még az agymosott réteg is látja.

Másrészt a Nyugat - európai népek szétzüllesztését megoldják Magyarország nélkül is és a mélységes züllés majd onnan hat vissza a magyarságra. Az Orbán- i politika táptalaján, kormányzati sumákolás közepette is folyik Magyarországra a zsidóság beszivárgása, szaporodik a cigányság azon része, mely beilleszkedni képtelen. Egyre nő a vagyontalan, éhbérből élők és a milliárdosok létszáma, csak a képben lévő, lázadni képes hunmagyarság fogy.

Az ígért magasabb bér sem lesz más, mint kissé jobban fizetett rabszolgaság, hiszen a munkahelyek zöme külföldi, vagy magyarországi idegen uralkodó kiváltságos kasztbéliek tulajdonában. 

Magyarországon a nemzeti földtulajdon roppant ravasz módon megszerkesztett kiárusításával, teljes gőzzel, soha nem látott rabszolgatartó nagybirtokrendszert alakítanak. Az Orbán- kormányzat számára tabut jelentenek a judeo- kommunista bűnözők és szó nincs a szerteágazó bűncselekmények felderítéséről, felelősségre vonásról. Közös a gyökér és egy a kaszt!

A valódi magyar történelem és kultúra, az ősmagyar tudás- „hit”, az ősi gyökerek továbbra is gondosan elfedve. A magyar történelemoktatás és a kultúra prezentálása ma is a nemzetközi paraziták és az álmagyar lakájaik igénye szerint folyik. A kormányzat úgy látja, hogy kreatív, szorgalmas, jólképzett és hozzá birkatürelmű, rabszolgának kitűnően alkalmas lett a magyar nép zöme, miért is kellene a problémás arab a jólétben, biztonságban pöffeszkedő magyarországi helytartóknak. Tehát akad érdekellentét a nemzetközi felépítmény entitásai között is.

A kisrangú, kishatalmú európai paraziták iszlámellenességének másik motivációja: a vallási berkekben kelt félelem az iszlámtól, valamint a történelmi tapasztalatok okán kelt félelem a nemzetközi, vezető parazitáik viselkedését illetően, hogy őket is kiszolgáltatják az iszlámnak, miként áldoztak már belőlük a múltban is a világhatalmi mesterkedésük patakzó vértől mocskos történelmi oltárán.

A legnagyobb katasztrófa az emberiségre nézve:

 

1. Hogy országaink élén nem az államalkotók vér szerinti, tiszta szándékú, önzetlen gyermekei szolgálnak, hanem a nemzetközi paraziták családjából, valós, vagy hitbéli rokonságából származó, szövetséges, idegenszívű helytartók kezében a hatalom. Akiknél bizony a legfontosabb garancia a 99,9 %- ban meghatározó gyökér, -ből, kasztból, hitből sarjadó lelkiség, hovatartozás tudat /identitás.  

 

 

4.old.

 

2. Hogy pártrendszerű a társadalmi berendezkedés, mely lehetővé teszi a pártok és a mögöttük lévő háttérhatalom uralmát, a pénz korlátlan befolyását. Lehetővé teszi a népek becsapását és kivédi a nemzet iránti egyéni felelősséget.

 

A megoldás.

 

A Földön nem lesz addig béke, értelmes jólét és a természettel addig képtelen lesz harmóniában élni az emberiség, ameddig ezt a kártevő népséget ki nem rekesztjük a hatalomból!

 

A Nemzet, a Haza, a Földanyánk és az emberiség jólfelfogott javát akaró, egészségesen önzetlen, élenjáró szolgálattevő hazafiakat helyezzünk országaink élére! Vagyis civil társadalmi berendezkedésre van szükség.

 

A PÁRTURALOM FELSZÁMOLÁSÁÉRT HUNMAGYAR VÉRSZÖVETSÉG

 

 

2016-01-24. Sopron, Hun- Magyarország                                                   Kőműves Géza                                                  

                                                                                                                   apor45@gmail.com

Sopron, 2011-05-27                                                                                                  Kőműves Géza

                                                                                                    

 

 

EMLÉKEZZ ÉS VÉGY PÉLDÁT A MAGYAR ŐSÖKRŐL!

 

EMLÉKEZZ! A POZSONYI CSATÁRA - 907. JÚLIUS 4 -7. -  A HUNMAGYAR NÉP HATALMAS GYŐZELMÉRE, AMI A LEGNAGYOBB NEMZETI ÜNNEPÜNKNEK KELLENE LENNIE!

 

EMLÉKEZZ! Mert a 907- ben az akkor ellenünk támadó hatalom utódai által létrehozott mai rendszerben

az ügynökeikből álló, nemzetvesztő, helytartó kormányaink elhallgatják ezt a nagy győzelmünket , mert félnek a hunmagyarság elnyomást, alárendeltséget, megalkuvást, szipolyozást nem tűrő szellemiségétől!

 

EMLÉKEZZ! A HUN - MAGYAR- AVAR VÉRSZÖVETSÉG HATALMAS EREJÉRE ÉS VEZÉRÉRE, A HONEGYESÍTÉS NAGYFEJEDELMÉRE, AKI NIMRÓDNAK,… BENDEGÚZNAK,… ATILLÁNAK,… CSABÁNAK, … ÁLMOSNAK, DICSŐ HUNMAGYAR VÉRE,

- ÁRPÁD.

 

 

907. július 3. napját megelőzően Nyugat- Európában 100 000 főt meghaladó különleges erőt, álig felfegyverzett, vérszomjas hadsereget, hajóhadat állított össze a ma német - rómainak is nevezett, lényegében asszír - latin- zs… nemzetközi bűnszövetkezet, hogy irigységük, félelmük tárgyát, a parazita megszállásnak ellenálló, erős, független, virágzó Hunmagyarországot megszüntessék, nemeslelkületű, büszke hunmagyarjait egy szálig felkoncolják, („Ugros eliminandos esse…”- azaz elrendeljük, hogy a magyarok KIÍRTASSANAK!) a maradékot feudális rabságba kényszerítsék. De roppant mód rajta vesztettek! Kifinomult eszközökkel ma is folyik a magyarság irtása.

A hunmagyarság ellen támadó hatalom vezető rétege nem másokból állott, mint akik mára az USA, Izrel, EU bábhüvelyébe bújtak és gyarmatosítják, uralják a világot. Az akkori katonaságuk feladata sok tekintetben egyező volt a mai NATO-éval. Az akkori helytartóik és feladatuk lényegileg a mai kormányainkkal, pártjainkkal és feladatukkal egyező: Az úrnépek, a hunmagyarok rabszolgasorban tartása, szellemiségének kiirtása és genetikájának felülírása. Természetesen a módszerek tára az évszázadok során bővült: körmönfontabb, sokszor megtévesztőbb lett. Ma a demokrácia védelmének ürügyén támadnak, belülről, s ha nem úgy megy, akkor kívülről is. Előszeretettel alkalmazzák az évszázadok alatt beépített, idegenlelkületű ügynökeik és a média által az erkölcs, a nemzeti érzület, a kultúra lezüllesztését, a történelemhamisítást, a honvédő lelkület helyett a pénzleső megalkuvásra nevelést.  Nagy hangsúlyt fektetnek, arra, hogy a természetmaterialista, nemes lélekre, mindig gondolkozó és résen lévő, tiszta észre támaszkodó őskeresztény hit, vagyis inkább gondolkozás, ne hódítson újból teret. Helyette az elnyomást, idegen uralmat jól viselő judeo-„kereszténység”és hasonló indíttatású, vak hit, vallás, szekták, ügynöki és helytartó papsággal irányított egyházak gyengítsék a nemzetek ellenállását.

 

907- ben a magyarság még a hunmagyar vérszövetség alapján, nemes lelkület által vezérelve, ősi szokásjogának, és alkotmányának - Szent Koronánk íratlan eszmeiségének rendje, ősi hite szerint gondolkozott és cselekedett. Minden hunmagyar ember, A - tól- Z- ig öntudatos, gondolkozó, nemes ember volt, nemes céllal. Akkor még nem volt feudális alárendeltség, idegen és önös érdekű nemesség, miként az István- i időkben, a megszállók beszivárgásától kezdve már lett. Tehát volt mitől tartani a hunmagyarságnak, ezért jóval kisebb létszáma ellenére is roppant erőt, akaratot mutatott, és rettenetes megsemmisítő vereséget mért a 40 000 főnyi, négy tümen /tömény magyarság a kb. háromszoros túlerőre.  A 904- ben Kurszán- Kendét és kíséretét orvul tőrbecsaló és legyilkoló Liutpold őrgróf is a fűbe harapott.

Egy tüment, 10 000 főt, Árpád vezetett, a többi a vezetését fiaira, a 43 éves Tarhosra, a 41 éves Üllőre, a 35 éves Jutasra bízta.

Az első napon az ellenség hadtápot is szállító hajóhadát pusztították el, a 12- 15000 fős megszálló, légiós, idegen csapattal egyetemben. Közben a Duna innenső, déli oldalán, talán ezer főből álló csapattal, a kerecsensólyom ügyességével, gyorsaságával és az oroszlán erejével támadó, majd visszavonuló lovasrohamokkal fogyasztották az ellenséget. Másnap maradéktalanul megsemmisítették az innenső parton lévő 40 000 főt, majd harmadnap éjjel, virradatra 35 000 lovas fővel, nagy csendben átúsztattak a Dunát és a hajnali nappal kelő, sokszor 35 000, acélhegyű nyílból álló, meglepetés- nyílzápor után, öldöklő küzdelemben, a menekülő csapatokat is befogva és szétverve 2 nap alatt végeztek az 50 000 fős, kiváló ellensereggel. A történet befejeződéseként az üldöző magyar lovasság levágta a menekülőket, majd 7-én az Ennsburg várához érve a bajor tartalék sereg előtt színleg megfutott. A vár őrsége lépre ment, és ellentámadásra indult. A visszaforduló magyar lovasság a nyílzáporával, majd újbóli támadással megsemmisítette ezt a bajor seregtestet is. A menekülő Gyermek Lajos keleti frank király a magmaradtakkal is csak nehezen jutott el Passauig. A döntő győzelem után az új határokat az Enns folyónál húzták meg. Zárójelbe szükséges tennünk a szomorú tényt, hogy az ellenünk besorozott katonák zöme, miként a nyugat szinte teljes köznépe is, egykoron hunmagyar származású, de az asszír- latin - zs… nemzetköziek által uralt, agymosott, ősi tudását, kultúráját, nagyban jellemét is vesztett, nyelvükben is átformált, fel és kihasznált emberek voltak. A győzelmes csata után 130 évig nem támadták fegyveresen a hunmagyarságot.  Természetesen aljasabb, belülről használható módszereknek alapoztak meg, miként a 973- as, csőbehúzó békeszerződéssel, majd a gyerek I. István átnevelésével (Sajnos István későn jött rá, hogy rossz ügyet szolgáltattak vele.), a judeo- „kereszténység” és a pénzvilág, az idegen kultúra terjesztésével, míg mára teljes mértékben megszálltak minket. A győzelmet, amit ezzel a csatával megnyertünk, 1000 év alatt el is veszítettük, mert nem tartottuk magunkat az ősi szellemiségünkhöz és erkölcsünkhöz.

                     De lássuk az előzményeket és a jövő lehetőségét, hogy megértsük a nagy összefüggéseket!

 Tácsi István, A pozsonyi csata margójára című írása nyomán.: Az események gyújtópontja néhány évvel e csata előtti időpontra tehető. Pontosan 885-890-re, az etelközi magyar VÉRSZERZŐDÉS idejére. Európában, ez idő tájt már tetőpontjára hágott a Nyugat-európai Császárság hódító háborúinak gyakorlata. Az európai úrnépi- hunmagyar őslakosság teljes megsemmisítése irányában. Jelen írásunkban a szintén szemita és hódító Kelet-római Császárság terveiről nem szólunk, mint a római katolikus keresztény vallástérítésről sem. A nyugat-európai úrnépi őslakosság eddigre már elveszett magyarnak lenni, gondoljunk Gallia franciává válására, a szemita Anglia megalakulására, meg a szászok csonthalmain megalakuló német nemzetre stb. Már csak egyedül a Kárpát-medencében éltek akkortájt színtiszta hunmagyari népek, igazában több úrnépi államocskába szerveződve. Ezek a kis törzsi államok, külön: a szkíták, a hunok, az avarok, a morva-magyarok (nem tótok/szlovákok!!!) stb., nem voltak képesek katonailag teljes körűen szembeszállni a hódító frank és római hatalommal. Természetes megnyilvánulásként, a még létező testvéri hunmagyar Kazár Birodalomhoz fordultak segítségért, az eredményes önvédő harcuk sikeres megvívásának érdekében.

Ezért rögzítsük, hogy a Kazár Birodalom egyáltalán nem azonos egy zsidó országgal. Az igaz, hogy Kazária, mint egy egységes hunmagyar birodalom, csak nem hun, hanem kazár- magyar uralkodóház vezetésével – az iszlám arabok által 736-737-ig tartó rablóháborúja következtében elszenvedett súlyos veszteségei okán, kénytelenvolt zsidó törzset is befogadni országába. Az is igaz, hogy ezek a betelepült zsidók beépültek a kazár hatalmi rendszerbe, de még ez sem jelentette azt, hogy ekkortól Kazária zsidó országgá lett volna. Hiszen ebben a birodalomban éltek még akkor a Levédia és Maeotisz körzeti hunok, az Etelközben a szkíta és avar-magyar törzsek, együtt a szavárdokkal. Részletesebben erről „A magyarok istene, az ősi Napisten újra fénylik” című könyvben lehet olvasni.

A magyar honegyesítés megkezdéséhez vezető események is az iszlám arab hódító háborúknak a következményei. Ugyanis Izmail ibn Ahmed arab vezér 892-ben, az újabb arab hódítás során tönkreveri a Kazár Birodalom keleti tartományait, az Aral-tó körzetét lakó és védő besenyő, kun és úz törzsek hadseregét. Óriási pusztítást okozva e további kazár-magyaroknak. Akik e vereségük következtében a megélhetésüket jelentő, szinte a teljes állatállományukat elvesztve, fejvesztve menekültek nyugati irányba, a Kazár Birodalom belseje felé. Ennek következtében felborult a birodalom addigi rendje, ezeket a menekülő törzseket a kazár- magyar Kagánnak újra le kellett valahol telepíteni. Mivel nem volt már szabad hely, politikailag kellett helyet teremteni. Előtte még a kazárok támogatásával az Etelközben élő magyari törzsek 885-ben megválasztották Álmost főfejedelemnek. Azzal a céllal, hogy testvéri segítséggel nyugaton visszaverik az egyre jobban kibontakozó asszír -frank hódítást, és a Kárpát-medencébe az ottani hunmagyar őslakosság mellé települve, egy katonailag erős Közép-európai hatalmat hozzanak létre, Hungária = Magyarország megnevezéssel. A felgyorsuló események hozták azt, hogy az Etelközből kivonuló magyari törzsek helyébe a kazár Kagán meg betelepítette az előzőleg vereséget elszenvedő besenyőket, Levédiába pedig a kunokat és az úzokat. Most jutottunk vissza oda, ahogy kezdtük írásunkat. Az Etelközi vérszerződés a kiindulópontja a dicsőséges eseményeknek,… 890- től a vezérek megkezdték a felkészülést a nagy HONEGYESÍTŐ feladatra, amely a Kárpát- medencéből induló diplomáciai egyeztetés egyik következménye. 894- re felkészülten megkezdték az akadályokat elhárító harcokat és az előörsök ez év őszén a Tisza keleti partjáig jutottak. 895- ben már Árpád vezetésével kb. 500 000 fő a átvonult Kárpátokon  és egyesült az itt élő, mintegy 1,5 millió hunmagyarral.

900-902- re már virágzó, jól szervezett formában, magas fokú erkölcsiséggel, Európa legerősebb államként működött a Kárpát- medencei HUNGÁRIA= MAGYARORSZÁG, amely alapjaiban a hunmagyarságot mindig kisegítő hunmagyar vérszövetségnek köszönhető. Európa asszír- latin- zs… vezetése viszont megkezdte a piszkos munkát: 904- ben diplomáciai tárgyalás ürügyén tőrbe csalták Kurszán - Kendét és kíséretével együtt orvul legyilkolták. Árpád nem támadt, mert építette a nemzetet, a hírszerzéssel figyeltette a nyugatot és felkészült, hogy kivárja a támadást, mely 907. július 4-7. között a nyugati ellenséges államok csúfos vereségével végződött. Fontos tény, hogy a HONEGYESÍTÉS utáni az un. kalandozások nem egyszerű rabló hadjáratok voltak, hanem egyrészt az asszir- frank hatalom által 100 évvel korábban elrabolt hunmagyar- avar kincsek, közte a Szent Koronánk felkutatása és visszaszerzése irányult, valamint az ellenünk katonai fejlesztést végző központokra mért csapásokkal a gyengítő megelőzés.

 

Már csak akkor juttatták vissza a magyar koronát és hunmagyar- avar fejedelmi jelvényeket II. Szilveszter, római pápa által, amikorra elérték tervüket.  Ravasz politikai diplomáciával, közvetlen és közvetett erőszakkal, lassan, de biztosan roncsoló lúggal, a judeo- „kerszeténység”hit- eszközével és a nyugat szemita - szemléletének lassan terjedő mérgével beoltották az egyébként még erős hunmagyarságot. A méreg mára fokozatosan megtette a hatását, leigáztak minket! De a látszat ellenére van esély,  a lelkekben és számtalan hunmagyar ember tiszta elméjében  remény a

 

A PÁRTURALOM FELSZÁMOLÁSÁÉRT  HUNMAGYAR VÉRSZÖVETSÉG

 

Kőműves Géza: Nyújtsd a kezed! apor45@gmail.com, mobil: 06 70 312 67 94                                                            

 

 

Végkövetkeztetés (Konklúzió) - ELŐRE!!!:

 

 

Hacsak nem tévedek, sem tettek, sem pedig gondolatok nincsenek következmények nélkül és csakis az ember, az emberiség válthatja meg önnön magát.

 

Hosszú, rögös, tövises, meredek út vezet magunkban  a Teremtőhöz ( nem isten, abból van több!), melyet kívül is kell járnunk.

 

Az úton megtorpanhatunk, visszacsúszhatunk, de feltételezésem szerint még halálunk után, vagyis ezen dimenzióból történő távozásunk után is előttünk lesz, "nincs menekvés, örökké  bejárásra vár! "

 

Az evilági és túlvilági előnyök elérése érdekében történő, üres „Isten” - dicséret mit sem ér, hiszen, ha van, nem hiú ripacs Ő!  "Segíts magadon, másokon, az Isten is megsegít"! - Szeresd a jót, az igazságot, küzdj érte, de ne szeresd a rosszat, az igazságtalanságot és küzdj ellene! Amennyiben teheted mindenkor légy méltányos, "emberséges" (a benned található, vagyis alapjában mindenkinek megadatott isteni információ) és vésd eszedbe, hogy a félreállás, sumákolás, önző kényelemszeretet, a felelősségteljes  döntések elkerülése nem istennek tetsző cselekedet! Gondolkodj el, miként lennél méltó az Isten segítségére!

 

Nem véletlen, hogy a  megszállók "A szeretet a megoldás mindenre" demagógiával manipulálnak  a fejekben.

 

Félreértés ne essék, ezért előre bocsátom,  mindenek felett a szeretet, az önzetlen szeretet és az igazság szeretetének feltétlen híve igyekszem lenni, viszont számomra az önzetlenség és a szeretet nem egyenlő az ostobasággal. „A szeretet a megoldás mindenre” demagógiával szemben vallom, hogy nagy lényegi különbséggel a szeretet vezérelte megoldás az üdvözítő, vagyis  eredményre vezető! Ebben nem foglaltatik benne a rossz szeretete.

A vak szeretetről szóló smafuk többek között az ugyancsak manipulált Saul rabbi féle (Pál apostol) judeo-"keresztény" egyházából kiábrándult, más szekták csapdájába bele nem sétált emberek utolérésére készülnek.

Az új világrendet  építő hitványság ellen esetleg fellépni merészelő, jószándékú, szeretetreméltó emberek ártalmatlanításának előkészítését a szeretet  manipulációjával végzik a leghatásosabban.

Nagy vehemenciával készítik elő a terepet a teljes agyatlanításra, a feltétel nélküli szeretet elfogadására. Vagyis:  "tűrd, sőt szeresd az elnyomóid, őseid,  Nemzeted és más nemzetek, más ártatlan népek parazitáit, gyilkosait, a Föld tönkretevőit, a magyarság és minden jóravaló nép legelvetemültebb ellenségeit. Szeresd a hitvány népet és a hitvány "embert", szeresd a sátánt, mert ez viszi jó irányba a világot." Hát ez a dörzsölt elvetemültség nem döbbenet?

 

Mivel a szeretet önmagában nem létezik, csak viszonylatban, a mindenkire kiterjesztett szeretettel, tehát a rossz, a rosszak szeretetének demagóg hitével vezeti falnak az esetlegesen gyanútlan, jószándékú emberiséget.

 

Ez a professzionálisan kiagyalt, süketelés, hiszen szándékosan mellőzi a valódi törvényszerűségeket, az ebből adódó, természetes következményeket, melyre a természetes, kézzel fogható realitáshoz és transzcendens szálakhoz is kötődő egészséges reflexió a helyes válasz. Jelesül, hogy a  jót, a jó rezgést kell szeretnünk, nem a rosszat és  önmagában nem létezik szeretet.

 

 

 

 

 

2.old.

 

Valamint a rossz szeretete, a rossz cselekedet, rossz gondolat szeretete semmiképpen nem lehet jó, s embert nem választhatod el a cselekedeteitől, gondolataitól, a lelkétől, mert csak a porhüvelye marad. Tehát olyan nem lehetséges, mint mondják, hogy az alávalóban az embert szeretem, mert ez az ember az alávalóságával együtt "ember" és ezzel együtt viszont az ilyen embert vétek szeretnem. A liberális szájból gyakran elhangzó "Minden ember- ember!" "érvre" kézenfekvő reakcióm: Persze, a gazember is ember.

 

A Földön levezekelhető bűnt elkövető embernek adott esély nem a szeretet, hanem méltányosság, feltételes megbocsátás  esély arra, hogy a jót, nemest, igazságost szerető, szerethető emberré váljon.

 

A kisugárzott lélek szeretetét, ne keverjük a test által keltett szexuális, esztétikai vonzalommal! Tehát a jó, a szeretni való szeretete és rossz, a megvetni való elutasítása sugározzék a világban, ne a hitványság szeretete, mert a hitványság szeretete, a hitványságot  erősíti, a csak, a semmiért való, tulajdonképpen nem létező, ostoba "szeretet", csak ostoba tehetetlenség. A kényelmeseknek  könnyen elfogadható, önző semmittevés és ők, a háttérhatalmi megszállók ezt akarják, mint mindig, rafinált módon, hogy az ő békességük érvényesüljön a világban, ami nekünk roppant békétlenség, szeretetlenség és halál.

 

A  jó és igazságos,  ennek ellentéte a rossz és igazságtalan valamint ezek fokozatai és „Isten” és „sátán” csakis egymás viszonylatában, de mindig és mindenkor külön egységként, egymásban soha fel nem olvadhatóan léteznek, még önmagunkon belül is így van és mindig viszonyban állnak valamivel, valakivel és ezért áll az ember örökké döntés előtt, tehát a szeretet nem önmagáért való, mint ahogyan a lét sem.

A szeretet, az igazság tevékeny, nem önző, harcol a hitványság ellen,  mert védi a szeretni valót és mozgatórugója a jó, az igazság szeretete, melyért, ha más út nincs, gonoszt ölni is képes.  Magasabb fokon, saját maga irányában is tanúsított óriási felelősséggel, tiszta ésszel mindent mérlegre téve önön életét is képes kockára tenni, végső esetben feláldozni, ellentétben hitványsággal, melynek motivációja jellemzően önző.

 

Gondolom sokak számára ez utóbbi bekezdésem kiverte a biztosítékot, ezért roppant egyszerű példával élek:

Borongós éjjelen  családodra tör egy rablógyilkos és magasra tartott gyilokkal szeretteid ágyához osonva a rablás előtt, végezni kíván velük, hogy zavartalanul, tanúk nélkül fosztogathasson, de te felébredsz a másik szobában, mit tennél?

Ha a kezed ügyében lévő piszkavassal nem loccsantanád szét a fejét, magad is gyilkos lennél, közvetetten, ártatlan, jóravaló, szeretetteljes emberek életét oltanád ki, gyávaságból, ostobaságból és ezért súlyos büntetést érdemelnél.

 

 - A Hazádat, a Földet, a sokszínű fajból álló élővilágot, a számtalan egyedi rasszból álló és számtalan csodálatos kultúrával rendelkező emberiséget, a családod, nemzettestvéreidet egy mindenre elszánt, parazita, rablógyilkos, nemzetközi banda fosztogatja, minden értelemben tönkreteszi, különböző módszerekkel öli és immáron ezer éve szinte töretlenül manipulálja, szürke masszává gyúrja.  Nem kell ellene tenned?!

 

Én szívembe zárom az ősi törvényeket!:

 

Nemes lélek, Bölcs tudás, Kérlelhetetlen igazságszeretet, Józan szeretet,

Becsület, Kötelesség, Természet, faj és fajtavédelem, Hunmagyarság,

Haza, Család, Nemzet, Méltányosság, Önzetlenség, Bátorság!

 

Kőműves Géza, Sopron, 2013.

 


© Minden jog fenntartva.